Põhikiri

TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.

MITTETULUNDUSÜHINGU TALLINNA JAHIMEESTE SELTS
PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Tallinna Jahimeeste Selts, lühendina TJS või Selts.
1.2. TJS asukoht on Saku vald, Harjumaa, Eesti Vabariik.
1.3. TJS on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest,
käesolevast põhikirjast, TJS kodukorrast ja muudest üldkoosoleku-, volinike koosoleku- ja juhatuse
koosoleku otsustest. TJS võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, omada
vara ja sümboolikat.
1.4. TJS on isikute vabatahtlik ja sõltumatu ühendus, mis ühendab harrastuslikust jahipidamisest ja
loodushoiust huvitatud isikuid arendamaks ausameelse küttimise viise ja armastust looduse vastu.
TJS on 10.mail 1920.a. Eestis asutatud Tallinna Jahimeeste Seltsi ideede kandja ja arendaja.
1.5. TJS tegevuse põhimõtted on:
1.5.1. liikmelisuse vabatahtlikkus ja mitteüleantavus;
1.5.2. TJS maine, ajaloo ja traditsioonide väärtustamine;
1.5.3. austamine ja lugupidamine kaasliikmetete suhtes;
1.5.4. liikmete kohustuste täitmine TJS ees, lähtuvalt p.-st 1.3;
1.5.5. liikmete õigus vabatahtlikule väljaastumisele TJS-st avalduse alusel.
1.6. TJS on asutatud tähtajatuna.
1.7. TJS majandusaasta on 1. jaanuarist 31. detsembrini.
II TEGEVUSE EESMÄRGID
2.1. TJS tegevuse eesmärgid on:
2.1.1. meie maa igivana tava - jahipidamise - ja selle traditsioonide kohandamine tänapäevaselt
sobivaks looduslähedaseks harrastuseks;
2.1.2. laskespordi arendamine ja laskevõistluste läbiviimine;
2.1.3. oma liikmete kaudu jahijärelvalve ja looduskaitse töös osalemine;
2.1.4. liikmete jahialaste teadmiste täiendamine, jahialaste näituste ja infopäevade ning muude
jahindusega seotud ja jahindust propageerivate ürituste korraldamine;
2.1.5. jahitõukoerte aretus- ja kasvatustööle kaasa aitamine;
2.1.6. oma tegevuses ulukifondi kasutamine ja ulukihoolde teostamine;
2.1.7. oma liikmete põhikirjaliste õiguste kaitstmine.
III LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1 TJS liikmeks võib olla iga vähemalt 16-aastane teovõimeline füüsiline isik, kes omab
jahitunnistust, tunnistab põhikirja, kodukorda, üldkoosoleku, volinike koosoleku ja juhatuse
koosoleku, samuti jahtkonna reegleid ja organite otsuseid.
3.1.1. TJS liikmed jagunevad liikmeteks ja auliikmeteks;
3.1.2. Kõik TJS liikmed jagunevad jahtkondadesse (põhikirja ptk IV).
3.2. TJS liikmele võib, jahtkonna ettepanekul, anda TJS juhatuse koosoleku otsusega auliikme
staatuse. TJS auliikme staatus omistatakse TJS ees ja/või TJS eesmärgile sarnases tegevuses väärilisi
teeneid omavale liikmele. TJS auliikmel on liikmetega võrdsed õigused ja kohustused, kuid auliikmed
on vabastatud liikmemaksust. Auliikme staatust võib tühistada volinike koosoleku otsusega. Auliiget
ei tohi välja arvata Seltsist juhatuse otsusega.
TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.
2
3.3. Liikmeks astuja esitab kirjaliku sooviavalduse ja läbib katseaja jahtkonnas, alludes jahtkonnas
kehtestatud reeglitele. Katseaeg ei või olla lühem kui 12 kuud; eduka katseaja läbimise korral esitab
jahtkond juhatusele TJS liikmeks soovija avalduse koos 2 soovitajaga põhjendusega (vähemalt
viieaastase TJS liikmestaažiga jahtkonna liikmed) vastuvõtmiseks TJS liikmeks. Juhatus otsustab uute
liikmete vastuvõtmise, arvestades jahtkonna soovitust ja muid teadaolevaid asjolusid.
3.3.1. liikmeks soovija tasub katseajal jahtkonna liikmele kohustuslikud maksud ja maksed;
3.3.2. liikmeks astuja tasub TJS sisseastumismaksu ja aastamaksu 1 kuu jooksul, peale TJS
juhatuse otsust tema liikmeks vastuvõtmise kohta.
3.4. Liikme õigused ja kohustused tulenevad TJS põhikirjast ja TJS kodukorrast.
3.5. Liikme õigusi ja kohustusi ei saa pärandada.
3.6. Liikmelisus eeldab sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist. Sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse
määrab volinike koosolek. Sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra määrab juhatus. Sisseastumisja
liikmemaks on rahaline.
3.7 Liikmel on õigus:
3.7.1. osa võtta TJS poolt korraldatavatest tegevustest ja muudest üritustest;
3.7.2. valida ja kolmeaastase TJS liikmelisuse tähtaja saabumisel olla valitud TJS juhatuse liikmeks
ja revisjonikomisjoni liikmeks;
3.7.3. Liikmel on õigus saada teavet TJS tegevuse kohta esitades küsimusi ja päringuid jahtkonna
juhatusele ja vajadusel Seltsi juhatusele;
3.7.4. lahkuda TJS liikmeskonnast kirjaliku avalduse alusel;
3.7.5. kasutada muid seadusest, TJS põhikirjast ja kodukorrast tulenevaid õigusi;
3.8. TJS liige on kohustatud:
3.8.1. täitma TJS põhikirja, TJS kodukorda, üldkoosoleku-, volinike koosoleku- ja juhatuse
koosoleku otsuseid ning jahtkonna juhtorganite otsuseid ja jahtkonnas kehtestatud reegleid;
3.8.2. täitma jahieetika, - distsipliini ja ohutustehnika nõudeid;
3.8.3 võtma aktiivselt osa TJS tegevusest. Kui liige on valitud volinike koosoleku-, juhatuse- või
kontrollorgani või jahtkonna juhtorgani liikmeks, siis võtma aktiivselt osa vastava(te) organi(te)
tööst;
3.8.4. õigeaegselt tasuma liikmemaksu volinike koosoleku poolt määratud suuruses ja juhatuse
poolt määratud korras;
3.8.5. õigeaegselt tasuma Seltsis kehtestatud makseid ja makse;
3.8.6. täitma muid seadusest ja põhikirjast tulenevaid kohustusi.
3.9. Juhatus võib liikme välja arvata, kui liige:
3.9.1. ei täida või rikub TJS põhikirja või TJS kodukorda, ei täida üldkoosoleku- või volinike
koosoleku, juhatuse või kontrollorganite otsuseid või jahtkonna reegleid või juhtorganite
otsuseid;
3.9.2. kahjustab või on kahjustanud Seltsi tegevust või mainet või vara;
3.9.3. kahjustab või on kahjustanud oma liikmelisusest tuleneva tegevusega liikmete või
kolmandate isikute mainet või vara;
3.9.4. ei tasu ettenähtud ajal ja korras liikmemaksu;
3.9.5. on esitanud liikmeks vastuvõtmisel või liikmena tegutsedes juht- või kontrollorganitele
valeandmeid.;
3.9.6. kaotab jahipidamise õiguse Jahiseaduse § 37 ja/või 39 alusel.
3.10. Liikme väljaarvamise kord:
3.10.1. liikme väljaarvamise otsustab TJS juhatus, teavitades väljaarvatavat liiget TJS juhatuse
koosoleku toimumisest kirjalikult või e-kirjaga vähemalt kaks (2) nädalat ette. Juhatus ei pea
TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.
3
teavitama liiget väljaarvamisest, kui väljaarvamise põhjuseks on liikmemaksu või muude
kehtestatud maksude tasumata jätmine (peale kirja või e-kirjaga saadetud meeldetuletust);
3.10.2 juhatuse otsusega väljaarvatud liikmele tuleb väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle
põhjusest viivitamatult kirjalikult või digiallkirjastatud dokumendiga teatada;
3.10.3. kui juhatus otsustas liikme väljaarvamise, võib väljaarvatud liige nõuda juhatuse otsuse
tühistamist seadusega ettenähtud korras esitades vastava sooviavalduse volinike koosolekule
arutamiseks. Kui volinike koosolek ei tühista juhatuse vastavat otsust, on liikmel õigus esitada
vastav sooviavaldus otsustamiseks üldkoosolekule, mille otsus on lõplik.
3.11. Jahtkond teeb TJS juhatusele ettepaneku liikmeks saamise või jahtkonnast väljaarvamise kohta
ning TJS juhatus kontrollib seaduslikkust ja teeb otsuse jahtkonna liikmeks saamise või jahtkonnast
väljaarvamise kohta.
3.12. Isikul, kelle liikmelisus on lõppenud ei ole õigusi TJS varale.
3.13. Põhikirja rikkumise eest välja arvatud liikmel ei ole edaspidi õigust pidada jahti TJS jahimaadel.
IV JAHTKOND
4.1 Kõik TJS liikmed on jagatud jahtkondadesse. Iga Seltsi liige on ühe jahtkonna liige. TJS-il on kolm
jahtkonda: Pikva, Raudoja ja Vetla, mis tegutsevad TJS koosseisus osakondadena. Oma tegevuses
jahtkonnad lähtuvad TJS põhikirjast, TJS kodukorrast ja TJS juhtorganite otsustest, samuti jahtkonna
organite otsustest ja reeglitest. Vastuolu korral jahtkonna organite otsuste või reeglite ja Seltsi
juhtorganite otsuste, põhikirja või kodukorra vahel lähtutakse vastavalt Seltsi juhtorganite otsustest,
põhikirjast ja kodukorrast.
4.1.1. Jahtkondade jahialade suurused ja piirid määrab TJS volinike koosolek;
4.1.2. Jahtkondade kasutuskorra (sh. ulukifondi jaotuse ja hinnakirja) määrab TJS juhatus.
4.2 Jahtkondade vanemad kinnitab TJS juhatus oma otsusega jahtkondade üldkoosolekute otsuste
alusel tehtud soovituste põhjal.
4.3. Jahtkonna õigused:
4.3.1. teha TJS juhatusele ettepaneku liikmeks saamise või väljaarvamise jahtkonnast ning TJS
juhatus kontrollib seaduslikkust ja teeb otsuse liikmeks saamise või väljaarvamise;
4.3.2. valida jahtkonnale liikmete hulgast juhatus ja jahtkonna vanem (vähemalt viieaastase TJS
staažiga liikmetest);
4.3.3. kehtestada jahtkonna liikmeks astuda soovijale tingimusi või muid kohustusi, sh. tulenevalt
p.3.3, p.3.3.1.;
4.3.4. teha ettepanek TJS juhatusele uute TJS liikmete vastuvõtmiseks, mille eelduseks on edukas
katseaja läbimine;
4.3.5. kehtestada jahtkonna sisemised reeglid, mis ei ole vastuolus TJS põhikirjaga ja TJS
kodukorraga, mille kehitvuse kontrollib TJS juhatus
4.4. Jahtkond on kohustatud:
4.4.1. hooldama talle kasutada antud jahimaid;
4.4.2. loendama ulukeid;
4.4.3. reguleerima ja sihipäraselt kasutama ulukifondi;
4.4.4. jahtkond allub TJS juhatusele ja on aruandekohuslane TJS juhatuse ees.
4.5. Jahtkond ei või võtta TJS-le kohustusi ega sõlmida jahtkonna ega TJS nimel lepinguid.
4.6. Muus osas reguleerib jahtkondade tegevust Tallinna Jahimeeste Seltsi kodukord.
TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.
4
V ÜLDKOOSOLEK
5.1. TJS kõrgeimaks organiks on üldkoosolek. Igal TJS liikmel on üldkoosolekul otsuste vastuvõtmisel
üks (1) hääl.
5.1.1. TJS liige võib Seltsi üldkoosolekul osalemiseks ja hääletamiseks volitada ainult teist Seltsi
liiget. Volitus peab olema antud kirjaliku volikirjaga;
5.1.2. koos volitustega saadud häältega võib TJS liikmel üldkoosolekul hääletamiseks olla
maksimaalselt kolm (3) häält (sh tema enda hääl).
5.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub otsuste vastuvõtmine järgmistes küsimustes:
5.2.1. revisjonikomisjoni liikmete valimine;
5.2.2. volinike koosoleku liikmete valimine;
5.2.3. TJS eesmärgi muutmine, kui selle poolt hääletas enam kui 9/10 TJS liikmeid;
5.2.4. TJS põhikirja muutmine. Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas
enam kui 2/3 üldkoosolekul osalenud TJS liikmetest või nende esindajatest. TJS põhikirja võib
muuta üksnes korralisel üldkoosolekul;
5.2.5. TJS lõpetamine. Seltsi lõpetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas enam kui
3/4 TJS üldkoosolekul osalenud TJS liikmetest või nende esindajatest;
5.2.6. TJS ühinemine ja jagunemine. Seltsi ühinemise või jagunemise otsus on vastu võetud, kui
selle poolt hääletas enam kui 3/4 TJS üldkoosolekul osalenud TJS liikmetest või nende
esindajatest;
5.2.7. TJS-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamine ja
asjaõigustega koormamine. Käesolevas alapunktis nimetatud otsus on vastu võetud, kui selle
poolt hääletas üle 2/3 üldkoosolekul osalenud TJS liikmetest või nende esindajatest;
5.2.8. majandusaasta aruande kinnitamine.
5.3.Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus:
5.3.1. mitte vähem kui üks kord aastas;
5.3.2. kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 TJS liikmetest. Kui juhatus
ei kutsu üldkoosolekut käesolevas alapunktis nimetatud asjaoludel kokku, võivad üldkoosoleku
kokkukutsumist nõudvad TJS liikmed üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega;
5.3.4 muudel juhtudel, kui TJS huvid või põhikirjast tulenevad asjaolud seda nõuavad.
5.4. Juhatus teatab üldkoosoleku toimumisest kõigile liikmetele kirjalikult või e-kirjaga vähemalt
kolmkümmend (30) päeva enne üldkoosoleku toimumist. Teates tuleb ära näidata üldkoosoleku
läbiviimise aeg, koht ja päevakord, samuti muud üldkoosolekuga seonduvalt tähtsust omavad
asjaolud.
5.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole TJS liikmetest (v.a.
p-s 5.2.3. nimetatud küsimuse otsustamisel, mis eeldab välhemalt 9/10 Seltsi liikmete osalemist
üldkoosolekul).
5.6. Kui Üldkoosolek ei ole pädev otsuseid vastu võtma kvoorumi (p 5.5.) puudumise tõttu, kutsub
juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku korduva üldkoosoleku sama päevakorraga. Korduv
üldkoosolek on otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust.
5.7. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole üldkoosolekul osalenud
TJS liikmetest või nende esindajatest ja seaduse või TJS põhikirjaga ei ole ettenähtud suurema
häälteenamuse nõuet.
5.8. Liige ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest, liikme või
temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku ja Seltsi vahel tehingu tegemist või õigusvaidluse
alustamist, pidamist või lõpetamist, ning selles tehingus või õigusvaidluses Seltsi esindaja määramist,
samuti liikme või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku vastu nõude esitamist, või
TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.
5
küsimusi, mis puudutavad liikme või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena tegutsemise
kontrollimist või hindamist.
5.9. Kui otsus tehakse üldkoosolekut kokku kutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt
hääletasid kirjalikult kõik TJS liikmed.
5.10. Üldkoosoleku otsused ja protokoll vormistatakse kirjalikult. Üldkoosoleku protokoll peab olema
kättesaadav neljateistkümne (14) päeva möödudes. Protokoll peab olema allkirjastatud protokollija
ja koosoleku juhataja poolt.
VI VOLINIKE KOOSOLEK (VOLIKOGU)
6.1 Volinike koosolek on TJS juhtimisorgan, mis täidab üldkoosoleku ülesandeid üldkoosolekute
vahelisel ajal. Volinike koosoleku pädevusse kuulub:
6.1.1. TJS kodukorra ja muude sisemiste reglementide väljatöötamine, muutmine ja kinnitamine;
6.1.2. juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.1.3. vajadusel audiitori ja/või välisrevidendi kaasamine TJS tegevuse analüüsimiseks;
6.1.4. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes TJS esindaja määramine;
6.1.5. liikmete TJS-st väljaarvamise otsuste läbivaatamine, kinnitamine või tühistamine ning
vajadusel väljaarvatud liikmete liikmeks ennistamine;
6.1.6. järelvalve teostamine TJS juhatuse ja vajadusel muude organite tegevuse üle;
6.1.7. jahtkondade jahialade piiride ja suuruste määramine;
6.1.8. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse määramine;
6.1.9. eelarve kinnitamine;
6.1.10. muude küsimuste otsustamine, mis on seadusega antud üldkoosoleku pädevusse, samuti
küsimused, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud TJS teiste organite ainupädevusse.
6.2. Volinike koosoleku liikmed (edaspidi: volinikud) valitakse TJS korralisel üldkoosolekul neljaks (4)
aastaks vähemalt üks (1) kuu enne olemasolevate volinike volituste lõppemist. Volinikud peavad
olema TJS liikmed.
6.3. Volinike valimise kord:
6.3.1. iga jahtkond valib oma liikmete seast neli (4) voliniku kandidaati, kes seatakse üles
üldkoosolekul volinikeks valimiseks. TJS juhatus teavitab jahtkondi volinike kandidaatide
esitamise vajadusest korralisele üldkoosolekule.
6.3.2. TJS üldkoosoleku valimistulemused kuvatakse saadud häälte arvust tulenevasse pingeritta,
mille üheksa (9) enim hääli saanud isikut saavad volinikeks, moodustades volinike koosoleku
(volikogu), ning ülejäänud kolm (3) isikut on volikogu asendusliikmed. Voliniku staatuse
ennetähtaegsel lõppemisel (voliniku tagasikutsumine, tagasiastumine vms.), loetakse
automaatselt volinikukspingereast järgmine isik, kelle volitused kehtivad võrdselt teiste volinike
koosoleku liikmetega. Asendusliikmete volitused lõppevad koos volinike koosoleku liikmetega.
6.4. Uute volinike ja volikogu asendusliikmete valimine toimub ainult juhul, kui kõigil volinikel
lõpevad üldkoosoleku poolt antud volitused.
6.5. Volinikud valivad enda seast esimehe, kes korraldab volikogu tööd.
6.7. Volinike koosoleku kutsub kokku TJS juhatus:
6.7.1. vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui kolm (3) korda aastas;
6.7.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 TJS liikmetest;
6.7.3. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/3 volinikest;
TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.
6
6.7.4. kui juhatus ei kutsu volinike koosolekut käesolevate punktide 6.7.2. ja 6.7.3. nimetatud
asjaoludel kokku, võivad volinike koosoleku kokkukutsumist nõudvad Seltsi liikmed volinike
koosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega;
6.7.5 muudel juhtudel, kui TJS huvid seda nõuavad.
6.8. Juhatus teatab korralise volinike koosoleku toimumisest kõigile volinikele kirjalikult või e-kirjaga
vähemalt neliteist (14) päeva enne koosoleku toimumist. Teates tuleb ära näidata koosoleku
toimumise aeg, koht ja päevakord, samuti muud koosolekuga seonduvalt tähtsust omavad asjaolud.
6.9. Volinike koosolek on otsusevõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle 2/3 volinike arvust.
Igal volinikul on volinike koosolekul hääletamiseks 1 hääl ja tal on õigus kirjaliku volitusega volitada
teist volinikku volinike koosolekul osalemiseks ja hääletamiseks . Volinike koosoleku liige võib koos
volitusega omada hääletamisel maksimaalselt kahte (2) häält (sh enda hääl).
6.10. Kui volinike koosolek ei ole otsustusvõimeline kvoorumi (p 6.9.) puudumise tõttu, kutsub
juhatus seitsme (7) päeva jooksul kokku korduva volinike koosoleku sama päevakorraga. Korduv
volinike koosolek on pädev vastu võtma otsuseid sõltumata sellest, kui palju volinikke koosolekul
osaleb.
6.12 Volinike koosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud
volinikest või nende esindajatest ja kui seaduse või käesoleva põhikirjaga ei ole ettenähtud vastavate
otsuste vastuvõtmiseks suurema häälteenamuse nõuet.
6.13. Volinike koosoleku otsus TJS kodukorra kohta on vastu võetud, kui koosolekul on esindatud 4/5
volinikest ja otsuse poolt hääletas 2/3 koosolekul osalejaist või nende esindajatest.
6.14. Küsimustes, mida ei ole volinike koosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta
otsuseid, kui volinike koosolekul osalevad või on esindatud kõik volinikud.
6.15. Kui otsus tehakse volinike koosolekut kokkukutsumata, on otsus vastu võetud, kui selle poolt
hääletasid kirjalikult kõik volinikud.
6.16. Volinike koosoleku otsused ja protokollid on kirjalikud. Koosoleku protokoll peab olema
kättesaadav neljateistkümne (14) päeva möödudes. Protokoll peab olema allkirjastatud protokollija
ja koosoleku juhataja poolt.
6.17. Volinik ei või hääletada, kui otsustatakse tema vabastamist kohustusest või vastutusest,
voliniku või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku ja TJS vahel tehingu tegemist või
õigusvaidluse alustamist, pidamist või lõpetamist, ning selles tehingus või õigusvaidluses Seltsi
esindaja määramist, samuti voliniku või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isiku vastu nõude
esitamist, või küsimusi, mis puudutavad voliniku või tema esindaja juhatuse või muu organi liikmena
tegutsemise kontrollimist või hindamist.
6.18. Volinik, kes valitakse TJS juhatuse liikmeks, peatab oma voliniku staatuse juhatuse liikmeks
oleku ajaks.
VII JUHATUS
7.1. TJS-i esindab ja igapäevast tööd juhib juhatus.
7.2. Juhatuse liige peab olema teovõimeline isik ja vähemalt kolmeaastase TJS liikmestaažiga.
Juhatusel võib olla kolm (3) kuni viis (5) liiget. Volinike koosolek valib juhatuse kolmeks (3) aastaks.
Juhatuse liige ei või olla volinik. Igal juhatuse liikmel on juhatuse otsuste vastuvõtmisel üks (1) hääl.
Juhatuse liikmega võib sõlmida juhatuse liikme lepingu. Juhatuse liikmega ei või sõlmida töölepingut.
7.3. Juhatuse liikme võib volinike koosoleku otsusega tagasi kutsuda üksnes kohustuste olulisel
määral täitmata jätmise või võimetuse korral mittetulundusühingut juhtida või mõnel muul mõjuval
põhjusel. Juhatuse liikme õigused ja kohustused lõppevad otsusest tulenevalt.
7.4. Juhatuse pädevusse ning sellest tulenevate ülesannete hulka kuulub:
7.4.1. üldkoosoleku ja volinike koosoleku kokkukutsumine;
7.4.2. liikmetele teadete ja info edastamine;
TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.
7
7.4.3. liikmeks vastuvõtmine ja liikme väljaarvamine;
7.4.4. sisseastumis- ja liikmemaksu tasumise korra määramine;
7.4.5. liikmelisuse üle arvestuse pidamine;
7.4.6. TJS tegevuse juhtimine ja korraldamine, sh lepingute sõlmimine ulukifondi kasutamiseks ja
jahimaade rentimiseks, TJS osalemise ja esindajate määramise ning tagasikutsumise otsustamine
koostööprojektides, TJS töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja nende töötasude ja
töökohustuste määramine;
7.4.7. raamatupidamise korraldamine vastavalt seadustele, põhikirjale, üldkoosoleku, volinike
koosoleku ja juhatuse otsustele;
7.4.8. TJS-le kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja
asjaõigustega koormamise ettepaneku tegemine TJS üldkoosolekule otsustamiseks;
7.4.9. jahtkondade kasutuskorra (sh. ulukifondi jaotuse ja hinnakirja) määramine;
7.4.10. eelarve koostamine, esitamiseks volinike koosolekule kinnitamiseks;
7.4.11. teiste seaduse ja põhikirjaga juhatuse pädevuses olevate küsimuste otsustamine.
7.5 Juhatuse liikmed teevad tehinguid ainult juhatuse otsuste alusel, välja arvatud tehingud, mis
teostatakse Seltsi igapäevases majandustegevuses kauba või teenuse turuhinna alusel.
7.6. Juhatuse koosolekud jagunevad korralisteks ja erakorralisteks:
7.6.1. juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kuus (6) korda aastas;
7.6.2. juhatuse koosolekuid viib läbi juhatuse esimees või aseesimees;
7.6.3. juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.
Juhatuse otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega;
7.6.4. juhatuse online-koosolekute pidamise kord: koosolek võib osaliselt või täielikult toimuda
reaalajas interneti vahendusel, kahesuunalise side abil (sh. telefoni teel) või muul tehniliselt
turvalisel viisil; juhatuse liikme osalemine koosolekul võetakse kvoorumi arvestamisel arvesse
ning tema häält arvestatakse otsuste vastuvõtmisel ainult juhul, kui isik on eelnevalt e-posti teel
või elektrooniliselt hääletanud või on see võimalus tal koosoleku ajal;
7.6.5. elektroonilise hääletamise kord juhatuse koosolekul: koosoleku päevakorras olevate
punktide alusel on koostatud otsuste eelnõud, mille kohta saab anda oma hääle elektrooniliste
vahendite abil enne koosolekut või koosoleku kestel. Täpsema korra võib sätestada juhatuse
otsusega, lähtuvalt tehniliste võimaluste arenemisest. Protokollile kirjutavad alla koosoleku
juhataja ja protokollija. Elektrooniline hääletamine peab toimuma hääle andjat ilma kahtluseta
identifitseerida võimaldaval ja võltsimatul viisil, mis tähendab, et juhatuse liikme hääl ja vastav
tahteavaldus peab olema digitaalselt allkirjastatud. Seega võib hääletada koosoleku
kokkukutsumisel teatatud e-postiaadressil vastava e-kirja saatmisega, millele on lisatud
digitaalselt allkirjastatud juhatuse liikme hääl, või allkirjastada juhatuse liikme tahteavaldus
digitaalselt vastavas online-süsteemis selle olemasolul. Juhatus kogub hääled kokku ning märgib
need koosoleku protokolli.
7.6.6. Juhatuse koosoleku otsused ja protokollid on kirjalikud. Koosoleku protokoll peab olema
kättesaadav neljateistkümne (14) päeva möödudes. Protokoll peab olema allkirjastatud
protokollija ja koosoleku juhataja poolt.
7.7. Juhatuse liikmed valivad endi seast juhatuse esimehe ja aseesimehe. Juhatuse esimees korraldab
juhatuse tegevust. Juhatuse aseesimees korraldab juhatuse tegevust juhatuse esimehe äraolekul.
VIII TJS VARALISED VAHENDID
7.1. TJS varalised vahendid moodustuvad sisseastumis- ja liikmemaksudest, varalistest annetustest,
jahilubade või jahisaagi müügist, rendi- ja üüritulust, kommunaalteenuste müügist, kultuuri-, jahi- ja
spordiürituste korraldamisest, väljaannete kirjastamisest ja levitamisest ning muust tulust, mis on
vajalik põhikirjalise tegevuse arendamiseks või sellest lähtuv.
TJS Põhikiri, vastuvõetud Seltsi üldkoosolekul 27.septembril.2020.a.
8
7.2. TJS tegevusega saadud tulusid ja vara kasutatakse kooskõlas põhikirjaga üksnes TJS põhikirjaliste
eesmärkide saavutamiseks.
IX KONTROLL JA REVIDEERIMINE
9.1. Üldkoosolek valib TJS revisjonikomisjoni liikmed volituste tähtajaga kolm (3) aastat.
Revisjonikomisjoni liikmed revideerivad TJS tegevust, annavad oma tegevusest aru üldkoosolekule
ning informeerivad läbiviidud revideerimise tulemustest volinike koosolekut ja juhatust.
Revideerimise sagedus peab olema vähemalt üks (1) kord aastas, reeglina enne majandusaasta
aruande esitamist volinike koosolekule.
9.2. Revisjonikomisjoni liige peab olema vähemalt kolmeaastase liikmestaaažiga TJS liige, kes samal
ajal ei ole juhatuse, volinike koosoleku liige ega jahtkonna vanem.
9.3. Revisjonikomisjoni liige allub ja annab aru TJS üldkoosolekule. Revisjonikomisjoni liikme
tagasiastumisel valitakse uus revisjonikomisjoni liige tagasiastumisele ajaliselt lähimal Seltsi
üldkoosolekul.
9.4. TJS tegevuse revideerimiseks võib volinike koosolek, lisaks revisjonikomisjoni liikmetele, tellida
TJS majandustegevuse revideerimise (sh audiitorkontrolli) väljaspoolt TJS.
X MUUD TINGIMUSED
10.1. TJS tegevus lõpetatakse põhikirjas ja seaduses ettenähtud korras.
10.2. TJS tegevuse lõpetamise korral jaotatakse vara võrdsetes osades TJS lõpetamise ajal selle
liikmeteks olevate isikute vahel.
10.2. TJS ühinemine ja jagunemine toimub seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud korras.
10.3. Muud põhikirjas nimetamata eeskirjad ja korraldused kehtestatakse vajadusel TJS kodukorras ja
muude juhtorganite otsustega.
10.4. Kui käesolevas põhikirjas esineb vastuolu seadusega, kehtib seaduses sätestatu.

Social